Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt với mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy việc triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá. Điều này đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia trong ngữ cảnh toàn cầu hóa.

Để thực hiện mục tiêu này, Chương trình đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng:

  1. Phát triển năng lực số cho người giảng dạy và quản lý: Đặt mục tiêu đào tạo và nâng cao năng lực số cho 50% người giảng dạy và quản lý trước năm 2025, và 100% trước năm 2030 để có thể triển khai đào tạo trên môi trường số. Đồng thời, 50% người giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được đào tạo về phát triển học liệu số trước năm 2025.
  2. Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo: Mục tiêu là tích hợp năng lực số vào 70% chương trình đào tạo trước năm 2025 và 100% trước năm 2030, đồng thời cập nhật và phù hợp các chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin và công nghệ số với các ứng dụng khoa học công nghệ mới.
  3. Hạ tầng, nền tảng và học liệu số: Đề ra mục tiêu hình thành nền tảng số quốc gia và sở hữu nguồn tài nguyên số dùng chung vào năm 2025, cùng với 50% trường cao đẳng và trung cấp có hạ tầng số để kết nối và khai thác nền tảng số quốc gia vào năm 2025, và 100% vào năm 2030.
  4. Quản lý số và quản trị số: Mục tiêu là triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tích hợp vào các hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng như Cổng dịch vụ công quốc gia vào năm 2023. Đồng thời, 100% các trường cao đẳng, trung cấp sẽ số hóa các hoạt động học tập, kết quả học tập và văn bằng giáo dục nghề nghiệp của học sinh, cũng như kết nối và tích hợp dữ liệu số vào môi trường số. Các báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp sẽ cũng được thực hiện trên môi trường số và kết nối, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào năm 2025. Ít nhất 50% các trường chất lượng cao sẽ trở thành trường học số trước năm 2025, và 100% trước năm 2030.
Bình luận đã bị đóng.